سروش

تحلیل،ادبیات،سياست....تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي = گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش. ( حافظ)

ابراهیم=سارا=هاجر=اسماعیل=اسحاق


ابراهیم=سارا=هاجر=

اسماعیل=اسحاق =

یعقوب(اسرائیل)،یوسفحضرت ابراهیم  پس از ده

سال زندگی در کنعان از

همسرش سارا بچه دار

نشددرحالیکه طبق وعدۀ

الهی قراربوداوپدربسیاری

از ملّتها شود .

پس از آنکه سارا نتوانست

فرزند دار شود کنیزشان

هاجررا به همسری ابراهیم 

در آورد که صاحب فرزندی

بنام اسماعیل گردیدند.

ناگهان وضع تغییر کرد و

حسادت آغاز شد.

سارا از ابراهیم خواست

هاجر و اسماعیل را بیرون

کند.ابراهیم دست بدامن

خدا شد.خدا باو گفت که

نگران نباشد
 و به خواست

سارا عمل کند.

ابراهیم زن و فرزند خود را

در بیابان های مکّه به خدا

سپرد و برگشت . هاجر در

جستجوی آب هفت بار بین

صفا و مروه رفت و آمد کرد

بار آخر ناگهان دیداز زیرپای

اسماعیل چشمۀ زمزم

جوشیده است.


(اسماعیل در اصل یک نام

عبریست "بیشماعل"
)


عبری ها چه کسانی بودند

عبری ها در جنوب "رافدین"

عراق کنونی سکونت داشتند

که حضرت "ابراهیم" (ع)

با خانواده و بستگانش نیز

در آنجا اقامت داشت.

حضرت ابراهیم در قرن ۲۰

قبل از میلاد با گذر از فرات

سرزمین رافدین راترک کرد

تا با عمل به اوامر پروردگار

واردسرزمین کنعان یاهمان

فلسطین کنونی شود و به

گفتۀ تورات در این سرزمینرحل اقامت افکند و چونزندگی میان مردم و ملّتش

را ایمن یافت در جوار آنها

باقی ماند،سرانجام همراه

همسرش سارا و پسر

برادرش "لوط"به مصر

مهاجرت کرد.فرعون اورا

ازمصر بیرون کرد و دوباره

به فلسطین روی آورد و

سارا و هاجر در "حبرون"

رحل اقامت افکندند.امّا

پسر برادرش "لوط" در

"سدوم مصر" ماند. تا

اینکه خداوند پسر اوّل

حضرت ابراهیم یعنی

اسماعیل رادر ۸۷ سالگی

و از هاجر و پسر دوّمش

اسحاق را در ۱۰۰ سالگی

ازهمسرش ساراباوبخشید.

اسماعیل خارج از سرزمین

کنعان رشد نمود،امّا

اسحاق در سرزمین کنعان

ماند.فرزندان اسحاق یعنی

"عیسو" و "یعقوب"در این

سرزمین بدنیا آمدند.بنابر

این پیش از ولادت یعقوب

اثری از وجودبنی اسرائیل

در فلسطین نیست.


دوران دوّم تاریخ

"بنی اسرائیل"

این دوران بنابه ادعای تورات

با مهاجرت پسر اسحاق و

تمام خانواده اش به مصر

آغاز میشود.

یوسف یکی از پسران

یعقوب(اسرائیل)توسّط

برادرانش به تاجران

بنی اسرائیل

فروخته میشود.و پس از

بَرده شدن تا منصب وزارت

فرعون در قرن ۱۷ پیش از

میلاد پیشرفت میکند و

اینگونه بود که بنی یعقوب

در سر سبز ترین نقطۀ

دلتای نیل اقامت نمودند.بنای کعبه توسط

ابراهیم واسماعیل:


قرآن به اختصا ر از ساخت

کعبه توسط حضرت ابراهیم

و فرزندش جناب اسماعیل

سخن گفته است . آنگونه

که ازمنابع اسلامی برمیآید

پس از گذشت سالها از

حضور هاجر و اسماعیل

درمکّه حضرت ابراهیم عازم

مکه گردید.در این سفر

ابراهیم مأموریت یافت که

کعبه رابنیان نهد.ابراهیم

به همراه فرزندش اسماعیل

ساختمان کعبه را در محلّی

که در زمان حضرت آدم

بقعه ای آسمانی در آنجا

قرار داشت بنا نهادند.

این بقعه در واقعۀ طوفان

نوح به آسمانها برده شده

بودودرزمان حضرت ابراهیم

بنای کعبه در محلّ آن بقعه

بنیان نهاده شد.


اسماعیل نیای قوم عرب::


اسماعیل پس از رسیدن

به سنّ جوانی در بیابان

فاران سکنی گزید و زنی

مصری رابه همسری خویش

درآورد.وی دارای دوازده پسر

گردید.و فرزندان او که اجداد

اعراب به شمار میآیند در

سرزمینی پهناور،از حویله

تاشور که درنزدیکی مصر

و عاشور قرار دارد ساکن

شدند.


نگاه ستیزه جویانۀ

یهودیان به اسماعیل::

با مراجعه به کتاب مقدّس

از یک سو و سایر متون

یهودی از سوی دیگر به

روشنی میتوان متوجّه نگاه

تحقیر آمیز و همراه با کینه

و نفرت یهودیان نسبت به

اسماعیل گردید.

بنظرمیرسداین نگاه یهودیان

به جناب اسماعیل برخاسته

ازاخلاق نژادپرستانۀ یهودیان

بوده باشد.چون اسماعیل

فرزند کنیز بود.


+ نوشته شده در  یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱ساعت 16:9  توسط حسن موحدی  |